Visie & Missie

VISIE EN MISSIE STINSKERK                     “Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.”
Lucas 17:19

VISIE

De Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk te Zwolle ziet het als haar taak om God te dienen vanuit de genade en liefde die opklinkt uit het Woord van God, de Bijbel. De gekruisigde én opgestane Heer heeft voor iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt in diepe verbondenheid met God de Vader. Door de Heilige Geest ontvangen wij samen de kracht om in navolging van de Here Jezus te leven. Door de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest te belijden kunnen wij als geloofs-gemeenschap een eenheid vormen.

MISSIE

Zo wil de Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk het kerkelijk leven gestalte geven, door:

  • zichtbaar en merkbaar aanwezig te zijn in de wijk,samenwerking te zoeken met andere wijken of kerkgenootschappen in Zwolle West,
  • de lamp Gods brandende te houden in wekelijkse erediensten,
  • ook doordeweeks allerlei activiteiten te ontplooien,
  • eigentijdse vormen te vinden waarin de inhoud van het evangelie gedeeld kan worden,
  • het groeien in geloof te bevorderen,
  • om te zien naar elkaar en zo vreugden en zorgen te delen,
  • te dienen daar waar geen helper is; in of buiten de kerk, dichtbij of verder weg,
  • open te staan voor een ieder die betrokken wil zijn, zonder onderscheid naar afkomst of geaardheid,
  • vanuit een eeuwenlange geloofstraditie hoop te putten voor de toekomst.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 3 juli 2017

Belangstelling of lid worden? Klik hier.
Zondagsbrief