Geschiedenis kerkgebouw

Jaren geleden, toen Westenholte nog onderdeel van gemeente Zwollerkerspel was (het is in 1967 bij Zwolle gevoegd) werden er in Westenholte en Spoolde kerkjes gebouwd, beide met de naam “Eben Haëzer”.

Zondag ’s avonds werden er (interkerkelijke) kerkdiensten gehouden en zondag op middag was er de zondagsschool. Door de week waren er vergaderingen en werden er uitvoeringen verzorgd door de verenigingen. In 1958 begon men in Westenholte één maal per maand een zondagochtenddienst te houden.

In 1961 werd gestart met de bouw van de Stinskerk, die in maart 1962 in gebruik werd genomen. Deze kerk werd gegarandeerd voor 25 jaar. In 1965 moest er echter al een zaal bijgebouwd worden en in 1975 werd “de Kameleon” geplaatst, waarin allerlei jeugdwerk plaats kon vinden. Intussen prijkt er ook een klokkenstoel uit 1968. Om de benodigde middelen voor nieuwbouw bijeen te brengen werd er in 1980 een fonds “Stinskerk” ingesteld.

Dit heeft er toe geleid dat we in het voorjaar van 1992 de oude “Stinskerk” en de “Kameleon” konden slopen, waarna op dezelfde plek onze huidige “Stinskerk” verrees. Op 18 december konden wij de sleutel van deze kerk in ontvangst nemen, waarna onze eerste eredienst op zondag 20 december 1992 werd gehouden. Het is een kerk geworden in de vorm van een taartpunt, waarin de kerkgangers in een halve maan rond het liturgisch centrum zitten. Het gebouw is functioneel ingericht en biedt daardoor ruimte aan tal van nevenactiviteiten voor kerk en buurt.

Symboliek

In de huidige Stinskerk zijn de volgende sybolische elementen verwerkt:

De zeven balken zijn de dragers van het dak van de kerk. Onder dit dak kan de gemeente groeien in geloof. Zeven is het getal van de volheid. De balken lopen uit in een punt, waarvan de middelste uitloopt in het kruis. Van dit kruis lopen de balken weer naar binnen waar ze uitkomen bij de ramen. Door de ramen stroomt het licht van Gods genade, zichtbaar geworden door het offer van Jezus Christus. Het kruis staat zegevierend in het midden als teken van de grote overwinning. De ronde vorm van de muur is als een vesting, een bolwerk; “een vaste burcht is onze God”.

Legaat G. ten Klooster

Door een legaat van Dhr. G. ten Klooster is het mogelijk geworden de kerk in 2002 uit te breiden met een aantal zalen en een eigen kelder voor de jeugd. Al met al maakt dit de Stinskerk tot een bloeiend, geestelijk en sociaal middelpunt van Westenholte.

Zondagsbrief