Diaconie

Autodienst

Gemeenteleden, die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, kunnen voor het bezoeken van de (morgen) diensten in de Stinskerk gebruik maken van de autodienst. Een groep chauffeurs verzorgt bij toerbeurt deze dienst.

Contactpersoon:

Dhr. H. Hendriks   038-4212608

Kerktelefoon – CD opnames

Een kerktelefoon aansluiting wordt bestemd voor hen die lichamelijk (bijna) niet meer in staat zijn de Erediensten in onze wijkkerk te bezoeken. De CD opname is voor degenen, die wegens ziekte of anderszins tijdelijk aan huis zijn gebonden. Zij kunnen een CD van de kerkdiensten verkrijgen. Ook is het mogelijk van speciale diensten een opname op CD te verkrijgen tegen kostprijs.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot:

Dhr. E. van Zadelhoff   038-4212285
Zondagsbrief